top of page

תנאי מכירה כללים

 

1.תנאי מכירה אלה מהווים את כלל תנאי המכירה של המוצרים ו/או סחורות של כלל החברות מקבוצת גולד לרבות אלום גולד בע"מ אור אלום בע"מ כלבו אלומיניום 1987 בע"מ י. אורבך בע"מ ו/או כל חברה אחרת הקשורה לקבוצה (להלן "החברה") , ולא יחייבוה שום תנאים הסותרים את תנאי המכירה שלהלן. התנאים יהוו את הבסיס למכירה של המוצרים, מלבד במידה ששונו במפורש בכתב על ידי החברה.
2.זמני הספקה לפרופילי אלומיניום כ- 14 ימי עבודה לייצור פרופילים וכן כ- 10 ימי עבודה לצבע -  זמני הספקה הינם משוערים בלבד. יתכנו איחורים בהספקות עקב תקלות אצל ספקי החברה, חברות שילוח, הובלות ימיות, אוויריות ויבשתיות בארץ ובחול וכן בגין כח עליון.
3.החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה לעמוד בזמני ההספקה אשר יינתנו על ידיה אך לא תהיה אחראית בגין איחורים במועדי הספקה אשר יגרמו מסיבות אשר אינן תלויות בחברה.
4.תנאי תשלום הינם מזומן והלקוח מתחייב להעביר תשלום מיד עם קבלת הסחורה, יתרות חוב בהנהלת חשבונות של החברה יהוו ראיה מוחלטת לקיום החוב. אי תשלום חוב יעמיד את כל חוב הלקוח לפירעון מידי כמו כן הליכים משפטים כגון צו כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כל הליך אחר אשר מעמיד בסכנה כלשהיא את פירעון החוב יעמידו את כל חוב הלקוח לפירעון מידי בכל דרך שתתאפשר לחברה לרבות קיזוז.
5.תנאי התשלום כפופים לביטחונות וערבויות בחברה.
6.ייתכנו סטיות של כ 10% ממשקל הכמויות אשר יוזמנו על ידי הלקוח בהזמנות פרופילים של מעל 300 ק"ג לפרופיל.
7.בקטלוגים השונים של החברה או של ספקי החברה מצוינים משקלים תיאורטיים של פרופילי האלומיניום, החיוב הסופי בחשבונית יהיה לפי המשקל בפועל של הסחורה.
8.מחירי החברה מצוינים תמיד ללא מע"מ וכן תקפים בהתאם לשינוי המחירים בחברה אשר משתנים מעת לעת וככלל תקפים במשך 7 ימים ממועד הצעת המחיר. כמו כן מחירים אשר ניתנים לפרופילי אלומיניום מתייחסים לפרופילים במידה סטנדרטית של 3.5-6.00 מטר. ככלל מידת ברירת המחדל תמיד תהיה 6 מטרים.
9.הלקוח מתחייב לשמור בסודיות על פרטי הצעות המחירים אשר ניתנים לו.
10.הלקוח מתחייב כי לא יהיו לו טענות בגין מדבקות הגנה אשר מגיעות על פרופילי אלומיניום וכן כי הוא מודע לכך כי את מדבקות ההגנה יש להסיר :
-    לאחר חשיפה לשמש: בתוך שלושה חודשים ממועד ההספקה
-    ללא חשיפה לשמש: בתוך 12 חודשים ממועד ההספקה
11.דיזות/תבניות/כלים לייצור פרופילי אלומיניום (להלן "דיזות") 
חיוב בגין דיזות חדשות יבוצע עם אישור השרטוט ע"י הלקוח.
זמן הספקה לייצור דיזה כשלושים ימי עבודה מאישור השרטוט לייצור הדיזה.
אין אחריות לטיב דיזה אשר לא תהיה פעילה במשך שנה ברציפות כמו כן הלקוח מאשר לחברה להוציא משימוש דיזות אשר לא נעשה בהם שימוש שנה ברציפות.
כל נושא ו/או מחלוקת משפטית שתתעורר בגין הדיזות הינן באחריות המזמין בלבד. בין אם מדובר בחברה בין עם מדובר בגורם גורם שלישי ו/או כל גורם אחר. כמו כן מתחייב הלקוח לשפות את החברה בגין כל הוצאה שתיגרם לחברה בגין מחלוקת כאמור.
הלקוח מאשר כי הדיזות הינן בבעלות החברה וכי לו אין כל זכות בעלות בהם וכי הוא אינו יוכל לדרוש אותם בעתיד בכל צורה שהיא.
12.הלקוח מסכים ומודע לכך כי בפרופילי האלומיניום שנצבעים ו/או מאולגנים יכולים להיות סימני תפיסה של הפרופילים, כמו כן כי ייתכן כי פרופילי האלומיניום ינוקבו בקצה אחד ויחוברו בקצה השני בנייר דבק וכי הלקוח לוקח בחשבון כ 1-2 ס"מ  מכל קצה של הפרופיל שלא יצבע. כמו כן כל פרופילי האלומיניום יסומנו בחותמת המצבעה. כמו כן הלקוח מבין כי צביעות הפרופילים נעשות במצבעות שונות וכי יתכנו סטיות בגוון בין מצבעה למצבעה.
13.סחורות אשר סופקו ללקוח יישארו בבעלות הבלעדית של החברה וזאת עד לסילוק מלוא חובות הלקוח כלפי החברה. אי תשלום תמורה במועד אשר בוכם עליו בין החברה ללקוח מזכה את החברה לתפוס ולהוציא מחזקת הלקוח את הסחורה זאת ללא צורך בהתראה מראש.
14.תלונות על כשלים או אי התאמה בסחורה שסופקה יש להציג בפני החברה מיד עם קבלת הסחורה מעת החברה. על הלקוח להודיע לחברה על כל פגם בתוך 7 ימי עבודה, אי מתן הודעה יחשב כי הסחורה סופקה כפי שהתחייבה החברה.
15.פרופילי אלומיניום אשר בהם נפל פגם באיכות ואשר אינם באשמת הלקוח, יוחזרו לחברה בשלמותם והחברה תתקן את הפגם תוך פרק זמן סביר, סחורה פגומה אשר נחתכה ו/או עובדה על ידי הלקוח לחברה לא תהיה כל חובה לתקן את הפגם. בכל אופן במקרה כאמור להעיל לא תהיה לחברה אחריות לסחורה הפגומה אשר נובעת עקב אספקת הסחורה הפגומה ו/או השימוש בה. 
16.החברה לא תהיה אחראית כלפי הלקוח ו/או כלפי צד ג' כלשהו בגין כל נזק העלול להיגרם בכל הקשור להזמנת הלקוח.
17.הלקוח מבין ומאשר כי הזמנותיו אצל החברה תואמות את דרישותיו ומיוצרות וכן נצבעות לפי דרישותיו הספציפיות ולכן כל ביטול הזמנה ו/או הפרת ההסכמות בין הצדדים תחייב את הלקוח לפצות את החברה במלוא סכום ההתקשרות. החברה יכולה על פי שיקול דעתה בלבד לאשר ללקוח מראש ובכתב להחזיר סחורה. זאת בתנאי כי הלקוח שלח בכתב בקשת החזרה לחברה וזאת בתוך 14 ימי עסקים ממועד הספקת הסחורה ללקוח על ידי החברה. הלקוח מתחייב לשאת בהוצאות אשר יגרמו לחברה בגין החזרה כאמור.
18.הלקוח מודע כי ייצור פרופילי אלומיניום נעשה לפי טולרנסים אשר מקובלים בענף וכי ללקוח לא תהיה כל טענה בדבר אי התאמה בגין האמור.
19.הובלות – הלקוח מאשר כי ידוע לו כי הצעות המחיר אשר ניתנות על ידי החברה אינן כוללות את הובלת הסחורה.
20.הלקוח מסכים כי לא יהיה רשאי לקזז לחברה כל סכום המגיע לחברה בגין טענה זו או אחרת אשר קיימת בגין כל עילה שהיא.
21.שינוי תנאי הזמנה יבוצעו בכתב בלבד. אי עמידה בתנאי המכירה על ידי הלקוח בין בעסקה קיימת ו/או עסקה קודמת תאפשר לחברה לדחות מועדי הספקה ו/או לבטל הזמנות הלקוח וזאת עד לקיום התחייבויות הלקוח לשביעות רצונה של החברה.
22.הלקוח מסכים כי מקום השיפוט בכל מחלוקת יהיה בעיר תל אביב

bottom of page